SOSW nr 1 w Płocku oferuje rodzicom swoich uczniów możliwość dowożenia dzieci
szkolnym transportem. W posiadaniu Ośrodka są dwa busy przystosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych. Możliwość przewozu obejmuje tylko dzieci posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności. W czasie przewozu dziećmi opiekuje się przeszkolony
opiekun.
Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i z Ośrodka.
1. Dowozem objęte są:

- dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1
w Płocku mieszkające w Płocku,
- dzieci z innych szkół i przedszkoli, spełniające powyższe warunki, na mocy porozumienia między
placówkami.

2. Opieką zajmuje się jedna osoba (pomoc nauczyciela), która ukończyła kurs kierownika wycieczek.

3. Opiekun obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonym dzieckiem w chwili umieszczenia go przez
rodzica w autobusie/busie i kontynuuje opiekę w czasie jazdy oraz wysadzania z pojazdu, do momentu
przekazania dziecka wychowawcy.

4. Dziecko w pojeździe umieszcza rodzic. Na jego wyraźna prośbę opiekun może udzielić rodzicowi
pomocy podczas czynności umieszczania dziecka w pojeździe.

5. Po umieszczeniu dziecka w pojeździe, opiekun zapina pasy bezpieczeństwa i sprawdza, czy dziecko
zostało wyposażone w potrzebne urządzenia pomocnicze (aparat słuchowy, okulary itp.) oraz sprawdza
stan liczbowy dzieci.

6. Przed rozpoczęciem jazdy opiekun zajmuje miejsce przy drzwiach.

7. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystanku odpowiadają rodzice.

8. Jeżeli w pojeździe przewożącym dzieci będzie miejsce, rodzice mogą upoważnić „dyżurnego rodzica”,
który może być osobą wspierającą opiekuna w opiece nad wszystkimi dziećmi i osoba taka może
towarzyszyć dzieciom w drodze do i ze szkoły. „Dyżurny rodzic” może również sprawować opiekę nad
dziećmi oczekującymi na przystanku, oraz przejąć opiekę nad dziećmi wysiadającymi z pojazdu po
odwiezieniu ze szkoły.

9. Po przyjeździe samochodu na teren szkoły przy wysiadaniu i wprowadzeniu dzieci do szkoły pomagają
pomoce wychowawcy grup rewalidacyjno - wychowawczych.

10. Nauczyciel/wychowawca sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie zajęć szkolnych przekazuje je
opiekunowi dowożącemu dopiero po przyjeździe samochodu na teren szkoły i po wykonaniu wszystkich
manewrów. Dopiero wtedy, gdy samochód gotowy jest do przyjęcia pasażerów, dzieci przejmuje opiekun
dowożący.

11.  Po zakończeniu zajęć dzieci są rozwożone do miejsca zamieszkania.

12. Po przyjeździe do miejsca zamieszkania opiekun odpina pasy bezpieczeństwa, wyjmuje dziecko z fotela
lub pomaga mu podnieść się z siedzenia i wysiąść, a następnie przekazuje dziecko rodzicowi lub osobie
upoważnionej. Przy tych czynnościach w zależności od potrzeby i na prośbę opiekuna może pomagać
rodzic dziecka lub osoba upoważniona.

13. Opiekun przekazuje korespondencję i informacje między rodzicem i nauczycielem.

14. W przypadku gdy dziecko z powodu choroby, lub z jakichkolwiek innych przyczyn, nie może
uczestniczyć w zajęciach szkolnych, rodzice winni jak najwcześniej powiadomić opiekuna, aby bus po
dziecko nie przyjeżdżał.

15. Po okresie nieobecności w szkole, jeśli dziecko może już wrócić na zajęcia, rodzic powiadamia o tym
opiekuna w dniu poprzedzającym powrót do szkoły.

16. W przypadku gdy dziecko dowożone przez bus szkolny zostanie przywiezione do szkoły przez
rodzica, powinien on zgłosić ten fakt na portierni i dopilnować, aby na liście dzieci dowożonych
zaznaczono obecność dziecka.
Nasi uczniowie do 18 roku życia wraz z podróżującymi z nimi opiekunami korzystają bezpłatnie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).

Poza tym korzystają z 78 % ulgi przy korzystaniu z usług PKS.
Powrót