W Gimnazjum Nr 7, uczniowie objęci są nauką następujących przedmiotów:
język polski
język obcy nowożytny (angielski lub rosyjski)
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne
zajęcia techniczne
wychowanie do życia w rodzinie
Powrót
uczniowie z lekkim upośledzeniu umysłowym:
Strona główna