W naszym Ośrodku, Państwo oraz Wasze dzieci znajdziecie pomoc psychologa i szkolnych pedagogów.

Najważniejsze zadania psychologa i pedagogów szkolnych:
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego
w szkole.
Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
Konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Opiekuńczo Wychowawczym, Ośrodkiem Pieczy Zastępczej, domami pomocy społecznej, koordynatorem ds. Romów, asystentami rodziny, kuratorami i policją.
Organizowanie pomocy materialnej.
Udział w pracach komisji do spraw pomocy psychologiczno -
- pedagogicznej.
Wsparcia psychologiczno - pedagogicznego udzielają: psycholog i dwóch pedagogów, w godzinach podanych poniżej:

PSYCHOLOG

Iwona Kępczyńska
 

PSYCHOLOG

Paulina Sarzalska
Poniedziałek:
 
--------
 
Poniedziałek:
 
--------
Wtorek:
 
8.00 - 13.45
 
Wtorek:
 
--------
Środa:
 
--------
 
Środa:
 
13.00 - 15.00
Czwartek:
 
11.45 - 16.15
 
Czwartek:
 
--------
Piątek:
 
  --------
 
Piątek:
 
--------
             
PEDAGOG SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

Anna Tyburska
 
PEDAGOG
GIMNAZJUM

Jolanta Trzcińska
Poniedziałek:
10.00 - 12.00
 
Poniedziałek:
10.40 - 14.40
Wtorek:
10.45 - 12.45
 
Wtorek:
  8.55 - 12.55
Środa:
11.30 - 12.30
 
Środa:
  8.55 - 12.50
Czwartek:
11.30 - 14.30
 
Czwartek:
  8.45 - 13.50
Piątek:
11.30 - 13.30
 
Piątek:
  9.45 - 12.45
Powrót