W naszym Ośrodku, Państwo oraz Wasze dzieci znajdziecie pomoc psychologa i szkolnych pedagogów.

Najważniejsze zadania psychologa i pedagogów szkolnych:
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego
w szkole.
Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
Konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Opiekuńczo Wychowawczym, Ośrodkiem Pieczy Zastępczej, domami pomocy społecznej, koordynatorem ds. Romów, asystentami rodziny, kuratorami i policją.
Organizowanie pomocy materialnej.
Udział w pracach komisji do spraw pomocy psychologiczno -
- pedagogicznej.
Wsparcia psychologiczno - pedagogicznego udzielają: psycholog i dwóch pedagogów, w godzinach podanych poniżej:

PSYCHOLOG

Iwona Kępczyńska
 
PEDAGOG
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

Anna Tyburska
Poniedziałek:
 
--------
 
Poniedziałek:
 
  8.55 - 9.40
11.40 - 13.00
Wtorek:
 
8.00 - 13.45
 
Wtorek:
 
11.00 - 12.45
14.40 - 15.25
Środa:
 
--------
 
Środa:
 
  9.50 - 10.45
11.30 - 13.50
Czwartek:
 
11.45 - 16.00
 
Czwartek:
 
11.40 - 13.50
Piątek:
 
  --------
 
Piątek:
 
10.45 - 11.30
             
 
PEDAGOG GIMNAZJUM

Jolanta Trzcińska
 
 
Poniedziałek:
 
  9.50 - 12.45,
13.50 - 15.00
 
 
Wtorek:
 
  8.00 - 11.40
12.25 - 13.30
 
 
Środa:
 
  8.45 - 12.55
 
 
Czwartek:
 
  8.00 - 12.00
 
 
Piątek:
 
11.30 - 12.50
13.35 - 15.00
 
Powrót