Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w odpowiednie
narzędzia edukacyjne i cechujących się bogatą estetyką (piękne, pouczające gazetki i
dekoracje wnętrz wykonywane przez nauczycieli oraz uczniów). Uczniowie z lekką
niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania w oparciu o
podstawę programową identyczną, jak ich koledzy ze szkół ogólnodostępnych.

Zatrudniona w szkole kadra posiada specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne.
Poza lekcjami nauczyciele prowadzą liczne zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje
uczniów. Należą do nich: koło muzyczne, koło plastyczne, koło czytelnicze, koło
historyczne, koło geograficzne, koło biblijne, SKS. Zajęcia owe stanowią
niepowtarzalną sposobność do odkrywania talentów naszych uczniów, wspieranie
ich mocnych stron. Koła zainteresowań skupiają się na zasobach naszej młodzieży.
Pozwalają uczniom nabrać wiary we własne siły i możliwości oraz mogą stać się
motorem do współdziałania z nauczycielem. Dzięki tym działaniom dydaktycznym
oraz systematycznej pracy podczas zajęć lekcyjnych nasi uczniowie odnoszą sukcesy
w różnych dziedzinach (osiągnięcia artystyczne, sportowe, edukacyjne). Wielokrotnie
można było zaobserwować, iż nasi wychowankowie potrafią zachować się jak
przystało na ucznia z klasą w miejscach publicznych, poza Ośrodkiem (podczas
wycieczek na terenie miasta lub poza nim). Stąd jesteśmy dumni z naszych uczniów.

W skład oferty Gimnazjum wchodzą ponadto zajęcia socjoterapeutyczne
prowadzone przez pedagoga szkolnego. Poza tym w szkole funkcjonuje Samorząd
Uczniowski, który organizuje rozmaite imprezy o charakterze okolicznościowym,
dyskoteki oraz wycieczki.

Celem wszystkich osób pracujących w Gimnazjum jest przygotowanie młodzieży do
świadomego wyboru przyszłego zawodu i odpowiedzialnego funkcjonowania w
społeczeństwie. Ponadto za bardzo istotne zadanie Gimnazjum uznać należy
utwierdzanie wychowanków w poczuciu własnej godności i wartości oraz
pomnażanie uzdolnień i  talentów, z którymi przyszli do naszej szkoły.
Powrót