Powrót
Zespoły
rewalidacyjno - wychowawcze


dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami

w SOSW nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku
Na terenie Płocka, SOSW nr 1 jest jedynym miejscem, w którym funkcjonują zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka oraz stanu jego zdrowia, zalecane jest uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych lub indywidualnych.

Zarówno zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze zespołowe jak i indywidualne, prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, często z wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia  dostosowane są do możliwości psychomotorycznych i percepcyjnych każdego z uczestników zajęć.

W miarę potrzeb, dzieci z terenu miasta, mogą być dowożone na zajęcia szkolnym samochodem. Istnieje również możliwość korzystania przed lub po zajęciach ze świetlicy szkolnej.

Zajęcia prowadzone są w czterech klasopracowniach, w tym jedna na terenie DPS. W każdej z sal odbywają się zajęcia o innym charakterze, usprawniające inne funkcje. Co roku tworzony jest odrębny plan zajęć tematycznych z podziałem na poszczególne klasopracownie:
Pracownia ruchowo-rehabilitacyjna
Pracownia plastyczna / komputerowa
Sala Doświadczeń Świata
Oprócz tego dzieci uczestniczą w imprezach okolicznościowych i uroczystościach na terenie Ośrodka jak i poza nim, uczestniczą w wycieczkach, wyjściach do biblioteki, teatru, ogrodu zoologicznego itp.

Podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wykorzystywane są następujące metody pracy:
1.
Stymulacja polisensoryczna
2.
Programy aktywności M. Ch. Knill
3.
Metoda Wintreberta
4.
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
5.
Metoda F. Affolter
6.
Praca z żywiołami
7.
Muzykoterapia, artterapia, biblioterapia
8.
Masaże ciała
9.
Elementy metody P. Dennisona
10.
Metody alternatywne w komunikacji
11.
Elementy integracji sensorycznej