Innowacyjne zmiany organizacyjne, programowe i metodyczne w Gimnazjum Nr 7
w SOSW Nr 1 w Płocku
Czytaj więcej...
Uczestnicy:

Trzeci etap edukacji - Uczniowie klas I - III z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym.


Czas realizacji:

Klasy trzecie      - od 01.04.2014r. do 28.06.2014r.

Klasy drugie      - od 01.04.2014r. do 30.06.2015r.

Klasy pierwsze   - od 01.04.2014r. do 30.06.2016r.


Założenia:

Gimnazjum Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr1 im. Księdza
Jana Twardowskiego w Płocku jest placówką, w której uczy się młodzież z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Głównym
celem naszych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych jest przygotowanie
wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, na miarę swoich
intelektualnych  możliwości.
Zmieniający się współczesny świat, komputeryzacja, telefon, internet, coraz łatwiejszy
dostęp do różnych informacji oraz coraz wyższe standardy stawiane wszystkim
obywatelom (np.: załatwiane spaw urzędowych drogą elektroniczną) i funkcjonowanie
naszych podopiecznych w tym środowisku wskazuje nam kierunek zmian. Młodzież z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym posiada już praktyczne
umiejętności korzystania z osiągnięć techniki, nauki i przyswaja sobie wiedzę z
otaczającego świata. Zadaniem współczesnych pedagogów jest systematyzowanie i
poszerzaniu  tej  wiedzy oraz ukierunkowywanie  posiadanych umiejętności na
praktyczne wykorzystanie ich w samodzielnym życiu.  Aby jak najlepiej przygotować
naszych uczniów, do w miarę samodzielnego życia we współczesnym świecie,
wprowadzane są różnorodne formy oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych oraz
psychologiczno-pedagogicznych realizowanych na terenie naszej placówki.
Po wnikliwej analizie możliwości uczniów, wielokrotnych obserwacjach
funkcjonowania podopiecznych na poszczególnych zajęciach dydaktycznych,
wniosków z prac zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej powstał pomysł
innowacji pedagogicznych. Innowacyjne zmiany wpisane zostały w ramowy program
nauczania młodzieży na trzecim etapie edukacyjnym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Proponowane
innowacje dotyczą zmian organizacyjnych, programowych i metodycznych.
Powrót
Strona główna Gimnazjum Nr 7