Innowacyjne zmiany organizacyjne, programowe i metodyczne w Gimnazjum Nr 7
w SOSW Nr 1 w Płocku
Poprzednia strona
Powrót
Strona główna Gimnazjum Nr 7
Zmiany organizacyjne1

Zajęcia edukacyjne w klasach I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym w Gimnazjum nr 7 w SOSW Nr1 w Płocku
1.
Funkcjonowanie w środowisku - 5 godz.
2.
Plastyka - 9 godz.3.
Technika - 8 godz.4.
Muzyka z rytmiką - 2 godz.
5.
Wychowanie fizyczne - 4 godz.
6.
Zajęcia rewalidacyjne - 10 godz.
Zmiany organizacyjne zostały przedstawione poniżej. Wpisane zostały w ramowy plan zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Zajęcia z uczniami prowadzaną nauczyciele z przedmiotowym wykształceniem w bardzo dobrze wyposażonych klasopracowniach, co ułatwia dostęp do specjalistycznych dla danego przedmiotu pomocy dydaktycznych.
Plastyka - 5 godz.
Plastyka - „Kolorowy świat” - 2 godz.
- plastyka z elementami przyrody i geografii
Plastyka - „Z kredką przez historię” - 2 godz.
- plastyka z elementami historii (klasie III elementy WOS - urzędy, dokumenty, pisma urzędowe, wybory do Parlamentu)
Technika - 4 godz.
Technika ˶„Z linijką na ty” - 2 godz.
- technika z elementami matematyki (geometrii)
Technika - „Z myszką na ty” - 2 godz.
- technika z elementami informatyki
Zajęcia rewalidacyjne
Logopedia
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia wspierające rozwój ruchowy
Zajęcia muzyczno-ruchowe (teatralne)
1 Kolorem czerwonym zaznaczono innowacje wprowadzone do ramowego programu zajęć.
Zmiany programowe:
Dla każdego proponowanego przedmiotu został opracowany program własny oparty na ramowym programie nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na trzecim etapie edukacji. Programy zostały zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i  stanowią załącznik do powyższego dokumentu.

Zmiany metodyczne:
Każdy opracowany program własny, przygotowany przez nauczycieli, posiada wyszczególnione metody pracy  na poszczególnych zajęciach dydaktycznych. Są to metody stosowane w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym poszerzone o metody pracy stosowane na zajęciach przedmiotowych. Metody te są dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów.
Opracowanie i przygotowanie: mgr Maria Malewska-Figat
zastępca dyrektora Ośrodka