Projekt edukacyjny „Malowana historia Płocka. Legenda „Serce Elfa”.
Magia i rzeczywistość
”.
Strona główna Gimnazjum Nr 7
Powrót
Czytaj więcej...
Poprzednia strona
Etapy Realizacji Projektu
Działania
Odpowiedzialni
Termin Realizacji
Informacje
O Wykonaniu
Propozycje szcze-
gółowych tematów i
ich wybór, przez
poszczególnych
członków zespołu
projektowego
Koordynator projektu
z całym zespołem.
wrzesień 2013
zrealizowano
Gromadzenie ma-
teriałów przez po-
szczególnych czło-
nków zespołu pro-
jektowego zgodnie z
wybranymi szcze-
gółowymi tematami
Członkowie zespołu
realizujący projekt z
pomocą opiekunów
projektu.
wrzesień 2013 -
- kwiecień 2014
zrealizowano
Wykonanie makiety
„Serce Elfa. Magia i
Rzeczywistość”.
Członkowie zespołu
realizujący projekt z
pomocą opiekunów
projektu
luty - maj 2014
zrealizowano
Przygotowanie wy-
stawy przedstawia-
jącej przebieg prac
nad realizacją
projektu.

Makieta.
Członkowie zespołu
realizujący projekt
oraz opiekunowie.
  maj - czerwiec
2014
zrealizowano
Prezentacja
projektu
Członkowie zespołu
realizujący projekt
oraz opiekunowie
czerwiec 2014
zrealizowano